logo

ส่วนกลาง

นางดวงตา ตันโช

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

-ว่าง-

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

-ว่าง-

นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ

นายต่อพงษ์ สถิติรัตน์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ