ส่วนกลาง

นายกฤษฎา คงคะจันทร์              

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

นายศานติ ภักดีคำ

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

-ว่าง-

นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ

นายต่อพงษ์ สถิติรัตน์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ