กองศิลปกรรม

นางนฤมล กรีพร

ผู้อำนวยการกอง

 

งานธุรการ

นางสาวนันทนา แสนสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวสุภิญญา ขำปรางค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๑

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นายสะเกษษ์ พุทธพิทักษ์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาววาสินี เอ็นดู

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๒

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศยามล  แสงมณี

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวอัญชนา ไพจิตรหทัย

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายศุภกฤตษ์  จิตตภัทราวงศ์

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๓

นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาติ กิตินันทน์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวนุชจรี เล็กบางพงศ์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวธนภรณ์ ทองปรุง

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๔

นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางวรรณธนา มูลจันทร์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางธนิดา สุขจรนิ

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายณพล พรประศาสน์สุข

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

 

ลูกจ้างประจำ

น.ส.อรไท สานิเทศ

พนักงานพิมพ์ ส ๓