logo

กองศิลปกรรม

นางนฤมล กรีพร

ผู้อำนวยการกอง

 

งานธุรการ

นางปัญจมา สุดสวาท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพัชรินทร์ แตงสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนันทนา แสนสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภิญญา ขำปรางค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๑

นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายสะเกษษ์ พุทธพิทักษ์

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๒

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวศยามล แสงมณี

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวอัญชนา ไพจิตรหทัย

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๓

–ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาติ กิตินันทน์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวนุชจรี เล็กบางพงศ์

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๔

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางวรรณธนา มูลจันทร์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางธนิดา สุขจรนิ

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายณพล พรประศาสน์สุข

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ