นายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
นายกราชบัณฑิตยสภา