วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง ขยายเวลาส่งต้นฉบับ "การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๗"วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ (๑ ต.ค. ๖๖) เวลา ๘.๐๐ น. นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง เลขานุการกรม เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
คณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖​ เวลา​ ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.​

คณะอาจารย์​ นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.ถนอมวงศ์  ล้ำยอดมรรคผล ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายที่กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ในโอกาสนี้ นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษในประเด็นการใช้ภาษาไทยในงานแปล และนางสาวกุลศิรินทร์  นาคไพจิตร นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง "การแปลกับหลักภาษาไทยน่ารู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา"  วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ และวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ร่วมกันในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อร่วมกันระดมความคิดเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ รวมถึงเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน อันจะทำให้มีความรู้และเกิดความเข้าใจในงานต่าง ๆ ในองค์กรที่นอกเหนือจากงานในความรับผิดชอบหลักของตน ในการนี้ นายศานติ ภักดีคำ  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นวิทยากรการบรรยาย เรื่อง ประวัติและที่มาของอักษรและตัวเลขไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่จัดขึ้นในวันที่ ๒ ของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ทางภาษาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีนางสาวสุปัญญา  ชมจินดา อดีตนักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นวิทยากร และฝึกปฏิบัติเขียนอักษรและตัวเลขไทยตามมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย โดยนายปิยะพงษ์  โพธิ์เย็น  นักวรรณศิลป์ชำนาญการ เป็นวิทยากรวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านบัญชี "สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี ๔๐๖-๓๔๑๗๖๔-๘ ตามรายละเอียดในใบบริจาคจตุปัจจัยที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ใบบริจาคจตุปัจจัย.DOC
  • ใบบริจาคจตุปัจจัย.PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด