วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ คน

     ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วมการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รุ่น นั้น

    บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครในรุ่นที่ ๑ แล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้  

    ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สิทธิเข้ารับการอบรมดำเนินการดังนี้ 

    ๑. แจ้งการยืนยันสิทธิในการเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผ่านทางลิงค์ดังต่อไปนี้  :

https://forms.gle/xD2TwXvjVctLzPRU6

    ๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทยฯ รุ่นที่ ๑"  โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อนามสกุลจริง เช่น ๐๑๒ บัณฑิต  สร้างสรรค์  เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่ง

                 
                                                                                                


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑.PDF

 • วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
  ขยายเวลารับสมัคร ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย รุ่นที่ ๑ อบรมวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
  ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์)

  ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  ชิงทุนการศึกษาและรับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๑๐ คน ในวันจันทร์ที่ ๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings) ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  รายละเอียดดังประกาศที่แนบ


  ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร

  https://drive.google.com/file/d/1up0xmFxlL161kVY-ehpkiBiT7w9Xjovg/view?usp=sharing

  ลิงก์สำหรับลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe72m4zfpmzMhONAH30LfxWG6ycWLx_VZN8GJXSV3YUSpc0cQ/viewform?usp=pp_url  วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖

  ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  ชิงทุนการศึกษาและรับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ

  รับสมัครจำนวน ๑๐๐ คน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

  (เมื่อครบจำนวน ๑๐๐ คน จะปิดรับสมัครทันที แม้จะยังไม่ถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)

  กำหนดแข่งขันรอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  รายละเอียดดังประกาศที่แนบ

  ลิงก์สำหรับดาวโหลดประกาศและใบสมัคร

  https://drive.google.com/drive/folders/1IJ4sdD4tNgXFay73_AdSyqglJaIeonii?usp=drive_link

  ลิงก์สำหรับลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce3_ebTqO5VO5Nvb0HuIKO_Ms12RCChjJYsh-9gJwXN_Ccng/viewform?usp=pp_url  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ดูข่าวทั้งหมด