logo
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
งานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๔๐ น.  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ พร้อมด้วยนายรณภพ  ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร  วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และคณะกรรมการตัดสินผลงานคัดลายมือ ร่วมเป็นเกียรติในงานที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓  ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระดับชั้นละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน จากนักเรียนที่ส่งผลงานในรอบแรกทั้งหมด ๑,๖๕๕ คน

ดร.ดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า การจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓  นี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เข้าร่วมการประกวด ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกทักษะให้เขียนอักษรไทยได้อย่างประณีตงดงามแล้ว วัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยสนใจและฝึกฝนการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสวยงามของภาษาไทยและร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในรูปแบบของอักษรไทยและสร้างทักษะในการเขียนอักษรไทยได้สวยงามตามแบบแผนมากขึ้น

ผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงวรกานต์  สายมาลี  โรงเรียนบ้านยาง จังหวัดศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายทนุธรรม  บุญชู โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหานคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพรวรินท์  วันขวา โรงเรียนบรรจงรัตน์  จังหวัดลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงรดา  สุกวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร  จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายภูวนารถ  ดอกรัง โรงเรียนบ้านหนองตาล  จังหวัดสกลนคร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายศุภฤกษ์  กิจเจริญอาชา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงน้ำเพชร  แก้วเกษศรี โรงเรียนบ้านโคก  จังหวัดเลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีโนนวัด โรงเรียนบ้านยาง  จังหวัดศรีสะเกษวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
พิธีบวงสรวงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา

วันนี้ (๑๖ พ.ย. ๖๓) เวลา ๙.๐๙ น. ณ อาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีบวงสรวงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ สมาชิกผู้แทนราษฎร (อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
อนึ่ง ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้จัดพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ เจริญพระพุทธมนต์ สวดอนุโมทนา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย


วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดอัมพวันเจติยารามวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ประกาศ อ.ไพรัช.PDF

  • วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
    ผลการแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓    ดูข่าวทั้งหมด