logo

กองธรรมศาสตร์และการเมือง

นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ

ผู้อำนวยการกอง

 

งานธุรการ

นางวาสนา เอกสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศักดา มหิทธิการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณัฎฐิกา โพธิ์ศรีปัทมากุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐฏพัชร์  แสงสุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๑

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ ภิรมจิตรผ่อง

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายสมศักดิ์ ยศกลาง

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๒

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ ทองตะโก

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวอารยา ถิรมงคลจิต

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ