กองธรรมศาสตร์และการเมือง

นางสาวปิยรัตน์  อินทร์อ่อน

ผู้อำนวยการกอง

 

งานธุรการ

นางณัฎฐิกา โพธิ์ศรีปัทมากุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศักดา มหิทธิการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐฏพัชร์  แสงสุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๑

นางสาวจินดารัตน์  โพธิ์นอก

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

                                                -ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ ภิรมจิตรผ่อง

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายณัฏฐ์  วิสิฏฐ์วัชร

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๒

นางกนกวรรณ ทองตะโก

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารยา ถิรมงคลจิต

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวกันตา  มณีอินทร์

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างประจำ

                                           -

-