กองธรรมศาสตร์และการเมือง

นางสาวปิยรัตน์  อินทร์อ่อน

ผู้อำนวยการกอง

 

งานธุรการ

นางณัฎฐิกา โพธิ์ศรีปัทมากุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๑

นางกนกวรรณ ทองตะโก

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารยา ถิรมงคลจิต

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายณัฏฐ์  วิสิฏฐ์วัชร

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๒

นายญาณัฏฐ์ ไทรงาม

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ ภิรมจิตรผ่อง

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวอัญชนา ไพจิตรหทัย

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวปราณี ศรีงาม

เจ้าหน้าที่วรรณศิลป์

 

ลูกจ้างประจำ

                                           -

-


 

พนักงานจ้างบริการ

นางสาวปราณี ศรีงาม

เจ้าหน้าที่วรรณศิลป์