สำนักงานเลขานุการกรม

                                        -ว่าง-

เลขานุการกรม

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายภัทฤทธิ์  บุญสูง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววลัยพร  จรดล

เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

นางวริยา  สาลี

พนักงานพิมพ์

นางสาวอรไท สานิเทศ

พนักงานพิมพ์

นายสมภพ  สังข์ทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกุลนิษฐ์ ชูเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภิญญา  ขำปรางค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิษณุ  ฉิมน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางณัฏฐิกา  โพธิ์ศรีปัทมากุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐฏพัชร์  แสงสุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนันทนา  แสนสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวิศรุต ขาวลิขิต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจุฑามาส  อุ่นปุณฑริก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดวงใจ  บุญจวบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายภัทฤทธิ์  บุญสูง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายสะเกษษ์  พุทธพิทักษ์

ปฏิบัติหน้าที่ นิติกร

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาววราภรณ์  รอดไหม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวมนชยา ปานสำราญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชนมน  นาคโมรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสมควร  อภัยนุช

พนักงานการเงินและบัญชี

นางทิพอำภรณ์  เป็นสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

ฝ่ายการพัสดุ

นางสาวนิตยา มีเสม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวภสินี  ทองอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศุภาวดี  เมฆแดง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวทิพย์ภาภรณ์  ร้ายเภท     

เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุวัฒนา  โรจนประดิษฐ์

พนักงานพิมพ์

 

ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ

นายเศกสรร  ศึกษาการณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชัยพฤกษ์  เรือนก้อน

พนักงานบริการ

นายสมดี นาทองรัตน์

พนักงานบริการ

นายสุรัตน์  ประกอบทอง

พนักงานบริการ

นายคมสันต์  เทพทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายฉัตรชัย  ชูขันทอ

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกลักษณ์  พรหมชาติ

พนักงานขับรถยนต์

นางอัญชนา  ผลไม้

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสมพร  มุกนนท์

พนักงานทำความสะอาด

นางกนกวรรณ  ปานแสน

พนักงานทำความสะอาด

นางศรัญญา  กิลี

พนักงานทำความสะอาด