กองวิทยาศาสตร์

นางสาวอารี  พลดี

ผู้อำนวยการกอง

 

งานธุรการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมภพ สังข์ทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชนมน นาคโมรา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๑

นายญาณัฏฐ์ ไทรงาม

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวยลดา ใยประยูร

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวมณทิรา เกษมสุข

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวกมลชนก ถวาย

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๒

นางสาวอิสริยา  เลาหตีรานนท์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางณัฐมาตย์ มูสิกะเจริญ

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวพจมาน เชยเดช

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวกนกพร  ชื่นใจดี

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

 

ลูกจ้างประจำ

นางวริยา สาลี

พนักงานพิมพ์ ส ๓