กองวิทยาศาสตร์

นางสาวอารี  พลดี

ผู้อำนวยการกอง

 

งานธุรการ

นางสาวณัฐฏพัชร์  แสงสุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๑

นางสาวจินดารัตน์  โพธิ์นอก

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวยลดา ใยประยูร

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวพจมาน  เชยเดช

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวกมลชนก ถวาย

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๒

นางสาวอิสริยา  เลาหตีรานนท์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางณัฐมาตย์ มูสิกะเจริญ

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวมณทิรา  เกษมสุข

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวปาริชาติ  กิตินันทน์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

 

ลูกจ้างประจำ

นางวริยา สาลี

พนักงานพิมพ์ ส ๓