ติดต่อ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
ที่ทำการ สนามเสือป่า แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ 

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๗๗

สำนักเลขานุการกรม ต่อ ๒๐๐

กองศิลปกรรม ต่อ ๓๐๐

กองวิทยาศาสตร์ ต่อ ๔๒๑

กองธรรมศาสตร์และการเมือง ต่อ ๕๑๘

โทรสาร๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๑
อีเมล สอบถาม ข้อมูล ศัพท์ripub@orst.go.th
อีเมล สอบถาม หนังสือ สั่งซื้อหนังสือribook@orst.go.th
สอบถาม ข้อมูล ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐
ด้านศิลปศาสตร์และการใช้ภาษา

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๓๗ , ๓๐๑๒

ด้านสังคมศาสตร์

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๕๐๑๗

ด้านวิทยาศาสตร์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๓
หรือ กด ๐ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่รับสาย

รถโดยสารประจำทาง : ทุกสายที่ผ่านพระบรมรูปทรงม้า เช่น สาย ๑๖, ๗๐, ๗๒, ๕๐๓, ๕๐๙ ฯลฯ (ดูรายละเอียดเส้นทางเดินรถได้ที่ www.bmta.co.th)Google Maps

สำนักงานเลขานุการกรม 
เลขานุการกรมต่อ ๓๐๙๙ สายตรง ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๗๙
ห้องจำหน่ายหนังสือ
ต่อ ๑๐๒๐, ๑๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒
อีเมล ribook@orst.go.th
งานบริหารทั่วไปต่อ ๒๐๐๖, ๒๐๐๙
ฝ่ายคลังต่อ ๒๐๑๖, ๒๐๒๔, ๒๐๑๕, ๒๐๑๒ สายตรง ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๗๘
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ต่อ ๑๐๐๑ - ๑๐๐๓, ๑๐๐๕  Fax ๑๐๐๔
ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ต่อ ๑๐๓๙, ๑๐๓๘, ๑๐๓๖, ๒๐๑๙
ห้องสมุดต่อ ๑๐๒๔
โทรสาร๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๑
อีเมลripub@orst.go.th
กองธรรมศาสตร์และการเมืองต่อ ๕๐๑๘, ๔๐๔๔, ๔๐๔๕, ๔๐๔๘, ๕๐๐๔
ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมืองต่อ ๕๐๔๒ สายตรง ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๒
สอบถามศัพท์ กฎหมาย ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กฎหมายไทย จิตวิทยา ประชากรศาสตร์ ปรัชญา ไตรปิฎก รัฐศาสตร์
ศาสนา ศึกษาศาสตร์ ชื่อประเทศ เมืองหลวง ถนน ตำบล แม่น้ำ
๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐

ต่อ ๕๐๑๗

อีเมล ripub@orst.go.th

โทรสารต่อ ๕๐๒๕, ๕๐๑๖
กองศิลปกรรม ต่อ ๓๐๐๔
ผู้อำนวยการกองศิลปกรรมต่อ ๓๐๒๘ สายตรง ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๖
สอบถามศัพท์ ด้านภาษาไทย

ราชาศัพท์ ศัพท์วรรณกรรม วรรณคดี ดนตรีสากล ภาษาศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐

ต่อ ๒๐๓๗ , ๓๐๑๒

อีเมล ripub@orst.go.th

โทรสาร๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕
กองวิทยาศาสตร์ ต่อ ๔๐๑๑, ๓๐๓๕, ๓๐๔๐, ๓๐๓๙
ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ ต่อ ๔๑๙๙ สายตรง ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๔
สอบถามศัพท์ วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีทางภาพ ธรณีวิทยา ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ พฤกษศาสตร์ พลังงาน แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สัตววิทยา

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๓

อีเมล ripub@orst.go.th

โทรสาร๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๓
ผู้บริหาร ( นายกราชบัณฑิตยสภา, อุปนายกฯ, เลขาธิการฯ, รองเลขาธิการฯ) ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าห้อง ต่อ ๑๐๓๙, ๑๐๓๘, ๑๐๓๖
โทรสาร๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๓๘
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ ๑๐๑๐, ๑๐๐๘, ๑๐๑๑
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศต่อ ๑๐๑๙ สายตรง ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๐
โทรสาร๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒
อีเมลripub@orst.go.th