ค่านิยมราชบัณฑิตยสภาปฏิบัติงานโดยยึดหลัก


ความถูกต้อง


เป็นมาตรฐาน


และมีจิตบริการ