Page 8 - 45 2
P. 8

วารสารราชบััณฑิิตยสภา
                    ปีีที่่� ๔๕ ฉบัับัที่่� ๒ พฤษภาคม-สิิงหาคม ๒๕๖๓
       ป็้องกันเพื่ลิงไหม� บัทั่คีวิามเร่่�องทั่ี� ๒ คี่อ ข้อมัูลกำ�รบริโภค์เค์รื�องดื�มัแอลกำอฮอล์และสูบบุหร่�

       ของศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่. พื่ญ.นิภา จรู่ญเวิสื่ม์ กล่าวิถูึงอันตร่ายจากเคีร่่�องดื่�มแอลกอฮอล์

       ป็ัจจัยเสื่ี�ยงและป็ัจจัยสื่่งเสื่ร่ิมของการ่ติดืแอลกอฮอล์ สื่าร่พื่ิษในบัุหร่ี� ฤทั่ธัิ�ของนิโคีติน และ

       อาการ่ของผู�สืู่บับัุหร่ี� บัทั่คีวิามเร่่�องทั่ี� ๓ คี่อ กำ�รศึกำษ�ดัชน่นำ��ต�ลและผลของไซรัปลำ�ไย

       ผสมัเห็ดหลินจ้ือต่อระบบภูมัิค์ุ้มักำันในอ�ส�สมััค์รสุขภ�พด่ช�วัไที่ย ของศาสื่ตร่าจาร่ย์
       ภญ. ดืร่.พื่ร่อนงคี์ อร่่ามวิิทั่ย์ และคีณะ นำาเสื่นอผลงานวิิจัยเกี�ยวิกับัการ่นำาลำาไยและเห็ดืหลินจ่อ

       มาพื่ัฒินาเป็็นอาหาร่เสื่ร่ิมทั่างเล่อก ร่วิมทั่ั�งผลของอาหาร่เสื่ร่ิมชนิดืนี�ต่อร่ะบับัภูมิคีุ�มกันของ

       ผู�บัร่ิโภคี สื่่วินบัทั่คีวิามเร่่�องทั่ี� ๔ คี่อ “ไบโอไฮเที่น” พลังง�นที่�งเลือกำจ้�กำมัวัลช่วัภ�พ ของ
       ศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่.อลิศร่า เร่่องแสื่ง และนายป็ร่ะวิร่ร่ธัน์ สืุ่ขพืู่ล กล่าวิถูึงการ่ผลิตแก๊สื่ไบัโอไฮเทั่น

       จากสื่่วินผสื่มของไฮโดืร่เจน มีเทั่น และคีาร่์บัอนไดืออกไซดื์ โดืยทั่ี�สื่่วินผสื่ม ๒ ชนิดืแร่ก

       สื่ามาร่ถูผลิตไดื�จากเศษชีวิมวิลทั่างการ่เกษตร่ซึ�งมีมากในป็ร่ะเทั่ศไทั่ย

            บัทั่คีวิามเร่่�องแร่กจากสื่ำานักศิลป็กร่ร่ม คี่อ ออกำญ�สนธิรโวัห�ร (มักำ) :

       สุนที่รภู่กำรุงกำัมัพูช� ของร่องศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่.ศานติ ภักดืีคีำา กล่าวิถูึงชีวิป็ร่ะวิัติและผลงาน
       ของกวิีเอกชาวิกัมพืู่ชาคีนหนึ�งในตอนต�นพืุ่ทั่ธัศตวิร่ร่ษทั่ี� ๒๕ บัทั่คีวิามเร่่�องทั่ี� ๒ คี่อ ศ�สตร์

       กำ�รเร่ยบเร่ยงเพลงไที่ยสำ�หรับเค์รื�องดนตร่ส�กำล ของศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่.ณัชชา พื่ันธัุ์เจร่ิญ

       กล่าวิถูึงการ่เร่ียบัเร่ียงเพื่ลงไทั่ยดื�วิยไวิยากร่ณ์เสื่ียงป็ร่ะสื่านตะวิันตกสื่ำาหร่ับัการ่บัร่ร่เลง
       เพื่ลงไทั่ยดื�วิยเคีร่่�องดืนตร่ีสื่ากล เร่ิ�มจากเป็ียโนเป็็นอันดืับัแร่ก และเสื่นอแนะแนวิทั่างการ่

       ขยายผลไป็ยังเคีร่่�องดืนตร่ีสื่ากลชนิดือ่�น ๆ บัทั่คีวิามเร่่�องทั่ี� ๓ คี่อ วัิจ้ัยกำ�รแสดง : สร้�งสรรค์์

       ง�นวัิจ้ัยในศิลปะกำ�รแสดงไที่ยร่วัมัสมััย ของศาสื่ตร่าจาร่ย์พื่ร่ร่ัตน์ ดืำารุ่ง นำาเสื่นอผลการ่

       ทั่ำาโคีร่งการ่วิิจัยในช่�อเดืียวิกันกับับัทั่คีวิามเร่่�องนี� โดืยไดื�แสื่ดืงถูึงลักษณะการ่สื่ร่�างสื่ร่ร่คี์ของ

       ผู�ร่่วิมวิิจัยจากหลายศาสื่ตร่์หลายสื่าขาวิิชา และนวิัตกร่ร่มการ่แสื่ดืงของไทั่ย ซึ�งเป็็นการ่
       ผสื่มผสื่านร่ะหวิ่างศิลป็ะการ่แสื่ดืงยุคีเก่ากับัศิลป็ะการ่แสื่ดืงยุคีใหม่ สื่่วินบัทั่คีวิามเร่่�องสืุ่ดืทั่�าย

       คี่อ นิที่�นโกำหกำเยอรมััน – “บ�รอนจ้อมัโกำหกำ” : เฮ่ยโรนือมัุส ค์�ร์ล ฟร่ดริช ฟ็อน

       มัึนช์เฮ�เซิน ของศาสื่ตร่าจาร่ย์กิตติคีุณ ดืร่.พื่ร่สื่ร่ร่คี์ วิัฒินางกูร่ นั�นกล่าวิถูึงเร่่�องร่าวิผจญภัย
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13