Page 7 - 45 2
P. 7

วารสารราชบััณฑิิตยสภา
                     ปีีที่่� ๔๕ ฉบัับัที่่� ๒ พฤษภาคม-สิิงหาคม ๒๕๖๓
                    บรรณ�ธิิกำ�รแถุลง


             วิารสารราชับัณฑิิตย์สภา ฉบัับันี�ยังคีงลงพื่ิมพื่์บัทั่คีวิามวิิชาการ่จากสื่ำานักทั่ั�งสื่าม
        คี่อ สื่ำานักธัร่ร่มศาสื่ตร่์และการ่เม่อง สื่ำานักวิิทั่ยาศาสื่ตร่์ และสื่ำานักศิลป็กร่ร่ม สื่ำานักละ

        ๔ เร่่�อง ร่วิมเป็็น ๑๒ เร่่�อง เช่นเดืียวิกับัในฉบัับัก่อน ๆ

             บัทั่คีวิามเร่่�องแร่กจากสื่ำานักธัร่ร่มศาสื่ตร่์และการ่เม่อง คี่อ ที่ฤษฎี่ระบบร�ชกำ�ร

        กำับกำ�รจ้ัดระเบ่ยบบริห�รร�ชกำ�รแผ่นดินในสมััยอยุธิย� ของร่องศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่.โกวิิทั่

        วิงศ์สืุ่ร่วิัฒิน์ กล่าวิถูึงร่ะบับับัร่ิหาร่ร่าชการ่ของอาณาจักร่อยุธัยา เร่ิ�มตั�งแต่ร่ัชสื่มัยสื่มเดื็จ
        พื่ร่ะร่ามาธัิบัดืีทั่ี� ๑ (พื่ร่ะเจ�าอู่ทั่อง) จนถูึงร่ัชสื่มัยสื่มเดื็จพื่ร่ะบัร่มไตร่โลกนาถู บัทั่คีวิามเร่่�องทั่ี� ๒

        คี่อ ปัญห�ค์วั�มัไมั่เที่่�เที่่ยมัและที่�งออกำเชิงนโยบ�ย ของศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่.ผาสืุ่ก พื่งษ์ไพื่จิตร่

        ไดื�วิิเคีร่าะห์คีวิามไม่เทั่่าเทั่ียมของร่ายไดื�และอำานาจในสื่ังคีมไทั่ยในช่วิงป็ลายทั่ศวิร่ร่ษ ๒๕๒๐
        ถูึงป็ลายทั่ศวิร่ร่ษ ๒๕๕๐ พื่ร่�อมทั่ั�งเสื่นอแนะนโยบัายเพื่่�อแก�ป็ัญหาทั่ี�เกี�ยวิข�อง บัทั่คีวิาม

        เร่่�องทั่ี� ๓ คี่อ ภ�พลักำษณ์ของสุวัรรณภูมัิที่่�สืบค์้นได้ในค์ัมัภ่ร์พระพุที่ธิศ�สน� ของ

        ศาสื่ตร่าจาร่ย์ ร่�อยโทั่ ดืร่.บัร่ร่จบั บัร่ร่ณรุ่จิ นำาเสื่นอข�อมูลจากพื่ร่ะไตร่ป็ิฎกและอร่ร่ถูกถูาทั่ี�

        แสื่ดืงถูึงคีวิามโดืดืเดื่นของสืุ่วิร่ร่ณภูมิวิ่าอุดืมสื่มบัูร่ณ์ดื�วิยทั่ร่ัพื่ยากร่ธัร่ร่มชาติ มีเม่องทั่่าทั่ี�เป็็น

        ศูนย์กลางการ่คี�าและการ่แลกเป็ลี�ยนวิัฒินธัร่ร่ม สื่่วินบัทั่คีวิามเร่่�องทั่ี� ๔ คี่อ กำ�รปฏิิรูปและ
        เปิดประเที่ศของจ้่นในยุค์เติ�ง เส่�ยวัผิง ของร่องศาสื่ตร่าจาร่ย์นิยม ร่ัฐอมฤต กล่าวิถูึงการ่

        เป็ลี�ยนแป็ลงทั่างการ่เม่องในสื่าธัาร่ณร่ัฐป็ร่ะชาชนจีนทั่ี�ทั่ำาให�เติ�ง เสื่ี�ยวิผิงไดื�ก�าวิขึ�นเป็็นผู�นำาใน

        คี.ศ. ๑๙๗๗ และเร่ิ�มนำานโยบัายการ่ป็ฏิิรู่ป็อีกทั่ั�งการ่เป็ิดืป็ร่ะเทั่ศมาใช� จนในทั่ี�สืุ่ดืสื่าธัาร่ณร่ัฐ
        ป็ร่ะชาชนจีนแก�ไขป็ัญหาคีวิามยากจน พื่ัฒินาสืู่่คีวิามทั่ันสื่มัย และมีบัทั่บัาทั่สื่ำาคีัญใน

        ป็ร่ะชาคีมโลกไดื�สื่ำาเร่็จ

             บัทั่คีวิามเร่่�องแร่กจากสื่ำานักวิิทั่ยาศาสื่ตร่์ คี่อ เพลิงไหมั้อ�ค์�ร ส�เหตุและ

        วัิธิ่ป้องกำัน ของศาสื่ตร่าจาร่ย์อรุ่ณ ชัยเสื่ร่ี กล่าวิถูึงคีวิามบักพื่ร่่องในการ่ก่อสื่ร่�างทั่ี�เป็็นสื่าเหตุ

        ของเพื่ลิงไหม�อาคีาร่ และเสื่นอแนะข�อคีวิร่ป็ฏิิบััติสื่ำาหร่ับัเจ�าของหร่่อผู�ร่ับัผิดืชอบัอาคีาร่ในการ่
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12