Page 10 - 45 2
P. 10

วารสารราชบััณฑิิตยสภา
                    ปีีที่่� ๔๕ ฉบัับัที่่� ๒ พฤษภาคม-สิิงหาคม ๒๕๖๓


                        อาศิิรวาท
                 สื่ิบัสื่องสื่ิงห์สื่ิร่ิเร่่�อง  ฤกษ์มง คีลเฮย
              ฤกษ์พื่ร่ะพื่ันป็ีจุติลง   ลุ่มฟ็้า
              คีู่พื่ร่ะนวิมินทั่ร่์องคี์  เอกกษัตร่ิย์

              แห่งจักร่ีวิงศ์เกร่ิกกล�า  ป็กเกล�าชาวิไทั่ย
                 พื่ร่ะคี่อชนนิไทั่�  ทั่ศมินทั่ร่์

              ดืุจอมฤตสื่ลิลร่ิน      หลั�งหล�า
              โสื่ร่จสื่ร่งชโลมดืิน    ฉำ�าช่�น ชุ่มเฮย
              พื่สื่กเย็นทั่ั�วิหน�า    สืุ่ขลำ�านำ�าพื่ร่ะทั่ัย

                 ศิลป็าชีพื่ให�ชีพื่แล�  ชาวิป็ร่ะชา
              เลี�ยงลูกหลานกายา      ร่อดืไดื�

              เพื่ร่าะเพื่่�อพื่ร่ะเมตตา  ทั่ร่งสื่่บั สื่านเฮย
              สื่ร่ร่พื่สื่ิป็ป็์ธัำาร่งให�  อยู่ยั�งย่นยง
                 พื่ร่ะทั่ร่งร่ักษ์ป็่าไม�  ไพื่ร่พื่นา

              ทั่ั�งน่านนำ�านทั่ีธัาร่า  ทั่ั�วิถู�วิน
              พื่ร่ะทั่ร่งก่อตั�งธันา-   คีาร่เลิศ สื่มองเฮย

              เพื่่�อผู�เกษียณหลากล�วิน  ร่่วิมสื่ร่�างชาติพื่ัฒินา
                 ลุวิาร่ะพื่ร่ะมาตุไทั่�  เฉลิมพื่ร่ะชนม์
              วิอนพื่ร่ะไตร่ร่ัตน์ดืล   ผ่านเกล�า

              ทั่ร่งเกษมสื่ำาร่าญกมล    ทัุ่กเม่�อ
              เสื่วิยสืุ่ขทัุ่กคีำ�าเช�า  ตร่าบัฟ็้าดืินกษัย ฯ


                    ดื�วิยเกล�าดื�วิยกร่ะหม่อม ขอเดืชะ
              ข�าพื่ร่ะพืุ่ทั่ธัเจ�า ศาสื่ตร่าจาร่ย์กิตติคีุณ ดืร่.ชลดืา เร่่องร่ักษ์ลิขิต

                     ร่าชบััณฑิิต สื่ำานักศิลป็กร่ร่ม
             ป็ร่ะพื่ันธั์ถูวิายในนามคีณะบัร่ร่ณาธัิการ่วิาร่สื่าร่ร่าชบััณฑิิตยสื่ภา
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15