Page 3 - 45 2
P. 3

วั�รส�รร�ชบัณฑิตยสภ�


             The Journal of the Royal Society of Thailand


       วััตถุุประสงค์์
       เพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางเผยแพื่ร่่ผลงานวิิชาการ่ของร่าชบััณฑิิต ภาคีีสื่มาชิก และนักวิิชาการ่ทั่ั�วิไป็
       กำำ�หนดเผยแพร่
       เป็็นวิาร่สื่าร่ร่าย ๔ เดื่อน กำาหนดืเผยแพื่ร่่ในเดื่อนเมษายน สื่ิงหาคีม และธัันวิาคีม
       เจ้้�ของ
       ร่าชบััณฑิิตยสื่ภา/สื่ำานักงานร่าชบััณฑิิตยสื่ภา
       ที่่�ปรึกำษ�
       ศาสื่ตร่าจาร่ย์ นพื่.สืุ่ร่พื่ล อิสื่ร่ไกร่ศีล  นายกร่าชบััณฑิิตยสื่ภา

       ศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่.ไผทั่ชิต เอกจร่ิยกร่   ป็ร่ะธัานสื่ำานักธัร่ร่มศาสื่ตร่์และการ่เม่อง
       ศาสื่ตร่าจาร่ย์ นสื่พื่. ดืร่.ณร่งคี์ศักดืิ� ชัยบัุตร่  ป็ร่ะธัานสื่ำานักวิิทั่ยาศาสื่ตร่์

       ศาสื่ตร่าจาร่ย์เกียร่ติคีุณวิิบัูลย์ ลี�สืุ่วิร่ร่ณ  ป็ร่ะธัานสื่ำานักศิลป็กร่ร่ม

       ดืร่.ดืวิงตา ตันโช              เลขาธัิการ่ร่าชบััณฑิิตยสื่ภา
       นางสื่าวิบัุญธัร่ร่ม กร่านทั่อง        ร่องเลขาธัิการ่ร่าชบััณฑิิตยสื่ภา       บรรณ�ธิิกำ�ร

       ศาสื่ตร่าจาร่ย์กิตติคีุณ ดืร่.มงคีล เดืชนคีร่ินทั่ร่์  ร่าชบััณฑิิต
   1   2   3   4   5   6   7   8