Page 4 - 45 2
P. 4

กำองบรรณ�ธิิกำ�ร

      ศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่.ป็ร่ิญญา จินดืาป็ร่ะเสื่ร่ิฐ  ร่าชบััณฑิิต

      ศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่.ป็ิยนาถู บัุนนาคี     ร่าชบััณฑิิต
      ร่องศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่.พื่ร่ร่ณทั่ิพื่ย์ ศิร่ิวิร่ร่ณบัุศย์  ร่าชบััณฑิิต

      ศาสื่ตร่าจาร่ย์ นพื่.ยง ภู่วิร่วิร่ร่ณ     ร่าชบััณฑิิต

      ร่องศาสื่ตร่าจาร่ย์ ดืร่.ตร่ีศิลป็์ บัุญขจร่  ภาคีีสื่มาชิก
      ร่องศาสื่ตร่าจาร่ย์ป็ร่ะยูร่ ทั่ร่งศิลป็์   ภาคีีสื่มาชิก
      ค์ณะที่ำ�ง�น
      นางสื่าวิป็ิยร่ัตน์ อินทั่ร่์อ่อน       ผู�อำานวิยการ่กองวิิทั่ยาศาสื่ตร่์

      นางสื่าวิกนกพื่ร่ ช่�นใจดืี          นักวิร่ร่ณศิลป็์ชำานาญการ่
      นางสื่าวิชนมน นาคีโมร่า            เจ�าพื่นักงานธัุร่การ่ป็ฏิิบััติงาน

      นางสื่าวิวิชิร่าร่ัตน์ อุดืมศักดืิ�      นักจัดืการ่งานทั่ั�วิไป็      สำ�นักำง�น

      สื่ำานักงานร่าชบััณฑิิตยสื่ภา สื่นามเสื่่อป็่า เขตดืุสื่ิต กรุ่งเทั่พื่มหานคีร่ ๑๐๓๐๐
      โทั่ร่ศัพื่ทั่์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทั่ร่สื่าร่ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒

      e-mail: ripub@orst.go.th

      http://www.orst.go.th
       • บัทั่คีวิามในวิาร่สื่าร่ร่าชบััณฑิิตยสื่ภาเป็็นคีวิามคีิดืเห็นของผู�เขียน กองบัร่ร่ณาธัิการ่และ/หร่่อร่าชบััณฑิิตยสื่ภา
        ไม่จำาเป็็นต�องเห็นดื�วิยเสื่มอไป็
       • บัทั่คีวิามทั่ี�เผยแพื่ร่่จะมีการ่ตร่วิจสื่อบัคีวิามถููกต�องเหมาะสื่มจากกองบัร่ร่ณาธัิการ่และผู�ทั่ร่งคีุณวิุฒิิ
        (peer review)
       • กองบัร่ร่ณาธัิการ่ไม่สื่งวินสื่ิทั่ธัิ�ในการ่คีัดืลอก แต่ให�อ�างอิงทั่ี�มา
   1   2   3   4   5   6   7   8   9