Page 5 - 45 2
P. 5

วารสารราชบััณฑิิตยสภา
                     ปีีที่่� ๔๕ ฉบัับัที่่� ๒ พฤษภาคม-สิิงหาคม ๒๕๖๓
             วั�รส�รร�ชบัณฑิตยสภ�

             The Journal of the Royal Society of Thailand


             ปีที่่� ๔๕ ฉบับที่่� ๒ พฤษภ�ค์มั-สิงห�ค์มั ๒๕๖๓  Volume 45 Number 2 May-August 2020       บที่บรรณ�ธิิกำ�ร

       ที่ฤษฎี่ระบบร�ชกำ�รกำับกำ�รจ้ัดระเบ่ยบบริห�รร�ชกำ�รแผ่นดินในสมััยอยุธิย�     ๑
           รองศาสตราจารย์์ ดร.โกวิิท วิงศ์สุรวิัฒน์์


       ปัญห�ค์วั�มัไมั่เที่่�เที่่ยมัและที่�งออกำเชิงนโยบ�ย              ๒๑

           ศาสตราจารย์์ ดร.ผาสุก พงษ์์ไพจิตร


       ภ�พลักำษณ์ของสุวัรรณภูมัิที่่�สืบค์้นได้ในค์ัมัภ่ร์พระพุที่ธิศ�สน�       ๗๔

           ศาสตราจารย์์ ร้อย์โท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

       กำ�รปฏิิรูปและเปิดประเที่ศของจ้่นในยุค์เติ�ง เส่�ยวัผิง            ๑๐๑

           รองศาสตราจารย์์น์ิย์ม รัฐอมฤต


       เพลิงไหมั้อ�ค์�ร ส�เหตุและวัิธิ่ป้องกำัน                   ๑๓๑
           ศาสตราจารย์์อรุณ ชััย์เสรี


       ข้อมัูลกำ�รบริโภค์เค์รื�องดื�มัแอลกำอฮอล์และสูบบุหร่�             ๑๕๖

           ศาสตราจารย์์ ดร. พญ.น์ิภา จรูญเวิสม์


       กำ�รศึกำษ�ดัชน่นำ��ต�ลและผลของไซรัปลำ�ไยผสมัเห็ดหลินจ้ือต่อระบบภูมัิค์ุ้มักำัน  ๑๖๖

       ในอ�ส�สมััค์รสุขภ�พด่ช�วัไที่ย
           ศาสตราจารย์์ ภญ. ดร.พรอน์งค์์ อร่ามวิิทย์์ และค์ณะ


       “ไบโอไฮเที่น” พลังง�นที่�งเลือกำจ้�กำมัวัลช่วัภ�พ               ๑๘๙

           ศาสตราจารย์์ ดร.อลิศรา เรืองแสง และน์าย์ประวิรรธน์์ สุขพูล
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10