รายการข้อมูล

royin_dummy
เมื่อ วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา  ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓  ชั้น  ๕  ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานเลขานุการกรมและคณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน” ให้แก่บุคลากรของราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโดย การใช้หลักธรรม หลักคุณธรรม และจริยธรรมเป็นแนวปฏิบัติ โดยนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยพิธีเปิดมีศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน” โดย พระอธิการดุษฎี  เมธังกุโร  เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพร หลังการบรรยายได้มีการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนจะปิดการ ประชุมในเวลา ๑๑.๓๐ น.

2660_2062
2663_7298
2664_9722
2666_7285
2661_7332
2662_4264
2665_6970
2667_7864