ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากท่านพบเห็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าข่ายกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ตามช่องทาง ดังนี้


      กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            บริเวณชั้น 1 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

      ทางจดหมาย
            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
            สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

      ทางอีเมล
            anti.corruption@orst.go.th

      ทางโทรศัพท์
            0 2356 0466-70 ต่อ 2021