ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือและวิธีการชำระเงิน


ผู้ซื้อต้องชำระค่าหนังสือพร้อมค่าจัดส่งมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาก่อน เจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการส่งหนังสือไปให้ได้ โดยต้องแจ้งรายการหนังสือที่สั่งซื้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้คำนวณค่าจัดส่งก่อนทำการชำระเงินการชำระเงินมี ๒ วิธี

๑.ชำระทางธนาณัติโดยสั่งจ่ายในนามเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (ปณ ดุสิต) โดยแนบรายละเอียดการสั่งซื้อและที่อยู่ที่จัดส่งมาพร้อมกับธนาณัติ

๒.ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ชื่อบัญชี สำนักงานราชบัณฑิตยสภา(ห้องจำหน่ายหนังสือ) สาขาสำนักพระราชวัง(สนามเสือป่า) เลขที่ 406-347071-9 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดการสั่งซื้อและที่อยู่ที่จัดส่งมาที่ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒ ห้องจำหน่ายหนังสือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๒๐ ห้องจำหน่ายหนังสือ หรือทางอีเมล ribook@orst.go.th