logo
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไหว้สักการะพระภูมิในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาและเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ๓ อัตรา

ด้วยสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก จำนวน ๓ อัตรา รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 • ประกาศรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ๓ อัตรา

 • วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติหน้าเสาธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

  วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหารและข้าราชการร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติหน้าเสาธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย  วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย

  ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘-วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑-วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร ซึ่งจะได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในลำดับต่อไป (ผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐)
  รุ่นที่ ๑ ลงทะเบียนเข้าอบรม ๓๘๙ คน เข้าอบรม ๓๒๐ คน ไม่เข้าอบรม ๖๙ คน ได้รับเกียรติบัตร ๓๑๐ คน (มีไม่ผ่านตามที่กำหนด ๑๐ คน เนื่องจากเข้าอบรมเพียงวันเดียว เข้าอบรมทั้ง ๒ วันแต่ฟังการบรรยายเพียง ๒ หัวข้อ จากทั้งหมด ๔ หัวข้อ)
  รุ่นที่ ๒ ลงทะเบียนเข้าอบรม ๔๑๒ คน เข้าอบรม ๓๔๙ คน ไม่เข้าอบรม ๖๓ คน ได้รับเกียรติบัตร ๓๔๑ คน (มีไม่ผ่านตามที่กำหนด ๘ คน เนื่องจากเข้าอบรมเพียงวันเดียว เข้าอบรมทั้ง ๒ วันแต่ฟังการบรรยายเพียง ๒ หัวข้อ จากทั้งหมด ๔ หัวข้อ)

  รายชื่อดังไฟล์เอกสารแนบ

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร รุ่นที่ 1 .PDF
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร รุ่นที่ 2.PDF

 • วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
  ประกาศผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

  ประกาศผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔


  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕


  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑


  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒


  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
  ดูข่าวทั้งหมด