logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง จำนวน ๒ อัตรา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 • ใบสมัครเป็นราชบัณฑิต.PDF

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 – 2565)

  วันภาษาไทยแห่งชาติ
  ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564

  2565) ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ

  ดังวิสัยทัศน์
  คือ

   “รู้ใช้-รู้รักษ์ภาษาไทย
  เปิดใจรับสิทธิทางภาษา พัฒนาทักษะภาษาระดับสากล สู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

  ภายใต้แนวคิดหลัก
  ภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน

  ประกอบด้วยหลักการสำคัญ
  3 ประการ

  1)
  ภาษาเพื่อการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนและความสมานฉันท์ของคนในชาติ

  2)
  ภาษาเพื่อการรับรู้ เข้าใจ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

  3)
  ภาษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเด็นที่สำคัญที่สุดในการพัฒนากรอบแนวคิดนี้ คือ
  การใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ
  และเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์
  โดยไม่ละเลยการใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส  วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  การติดต่อราชการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับปรุงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)  วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น)

  ดูข่าวทั้งหมด