logo
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อ การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ กลุ่มสถานศึกษาภาคเหนือ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
พิธีพระราชทานเงินรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ”

วันนี้ (๑๒ พ.ค. ๖๕) เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเงินรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ”

ซึ่งได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศผลให้ทราบแล้ว โดยสำนวนที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ ๑

ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชา ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ชนะการประกวดเข้ารับพระราชทานเงินรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

โดยให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดวันและเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้

มีผู้เข้ารับพระราชทานเงินรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประกอบด้วย

รางวัลที่ ๑ ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายเจตน์  ตันติวณิชชานนท์

รางวัลที่ ๒ ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายจักรกฤษณ์  มณีวรรณ์

และรางวัลที่ ๓ ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายฤทธิฤต  อัคริยานนท์วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม ๑ อัตรา

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ)

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetUjEB28JCtl8qrh1NdCN59G8NEONIulvlFXokNEyj3t1OWg/viewformวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผลการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชาสโมสร โรงแรม อวานี ขอนแก่น
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น
หัวข้อ
ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม
รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน โดยมี นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ
รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินและมอบรางวัลฯ
ทั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนกลุ่มภาคอีสานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
จำนวน ๑๐ คน

 

ผลการประกวดฯ
ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายสุเมธ 
มุงธิราช โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร
เล่าเรื่อง
ฮ้อยข้าวตอก
แทนดอกมณฑารพ นบองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๑  ได้แก่ เด็กชายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา
รัชมังคลาภิเษก จังหวัดขอนแก่น เล่าเรื่อง
ออนซอนแท้เมืองน้ำพอง
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่  เด็กหญิงกัญญรัตน์  บุญสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
จังหวัดศรีสะเกษ  เล่าเรื่อง
ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรมของเมืองศรีสะเกษ

 

ส่วนรางวัลชมเชย  ได้แก่ เด็กหญิงปฏิมากรณ์  หาญอาสา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
เล่าเรื่อง
ท้องถิ่น
ที่มา ภาษา วัฒนธรรม บ้านบุ่งเลิศ
”, นางสาวจูมพิตา  บุญประกอบ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ จังหวัดอุดรธานี  เล่าเรื่อง บ้านผือแหล่งอุดม เลิศล้นความเป็นมา”, เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านลอมคอม  จังหวัดขอนแก่น เล่าเรื่อง ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบ้านเฮา”, เด็กหญิงธันยพร  พิมเสน  โรงเรียนพังเคนพิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี เล่าเรื่อง
นาตาลบ้านเฮา”, เด็กหญิงอรัญญา  ยนตยศ
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จังหวัดขอนแก่น เล่าเรื่อง
““พระธาตุขามแก่น
มองอดีตผ่านปัจจุบัน”, นางสาวชนาภา  ชมกิ่ง 
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เล่าเรื่อง
โคราช บ้านเอ๋งและเด็กหญิงสุมินตรา พานโคตร
โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม  จังหวัดขอนแก่น
เล่าเรื่อง
ตำนานวัดเทพนิมิต

 

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองรองชนะเลิศทั้ง
๒ อันดับ จะได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕
พร้อมทุนการศึกษา ซึ่งจะเข้ารับรางวัลดังกล่าวในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่จะจัดในช่วงเดือนปลายกรกฎาคมนี้ดูข่าวทั้งหมด