logo

รายชื่อราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกประจำสาขาวิชา

ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒

๑.  ราชบัณฑิต  มีทั้งหมด  ๒๐๐  ตำแหน่ง

สำนักจำนวนตำแหน่งมีผู้ดำรงตำแหน่งว่าง
๑.  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๒.  สำนักวิทยาศาสตร์

๓.  สำนักศิลปกรรม

๕๐

๑๐๐

๕๐

๓๒

๕๗

๓๑

๑๘

๔๓

๑๙

รวม๒๐๐๑๒๐๘๐

 ๒.  ภาคีสมาชิก  มีทั้งหมด  ๑๙๐  ตำแหน่ง

สำนักจำนวนตำแหน่งมีผู้ดำรงตำแหน่งว่าง
๑.  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๒.  สำนักวิทยาศาสตร์

๓.  สำนักศิลปกรรม

๕๔

๙๒

๕๔

๓๕

๒๔

๒๗

๑๙

๖๘

๒๗

รวม๑๙๐๘๖๑๐๔

 ๓.  ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มีจำนวน  ๗ คน

๑.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ  วะสี

๒.  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

๓.  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์

๔.  พระพรหมบัณฑิต

๕.  ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์

๖.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล

๗.  ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  รักษมณี (๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)