รายการข้อมูล

royin_dummy

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ ชั้น ๕ ราชบัณฑิตยสถาน จัดการฝึกอบรม เรื่อง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม” เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์และสุขภาพจิตที่ดี เกิดความพร้อมในศักยภาพการทำงาน และดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

          ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์บนพื้นฐานหลักจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลก เปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม โดยศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้เปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี  เลาหพันธ์ และคณะ อภิปรายเรื่อง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม” มีการตอบข้อซักถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสาธิตวิธีการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนไทยให้แก่บุคลากรราชบัณฑิตยสถาน


31012557-2
31012557-4
31012557-6
31012557-8
31012557-10
31012557-12
31012557-15
31012557-18
31012557-20
31012557-3
31012557-431012557-7
31012557-931012557-11
31012557-1431012557-16
31012557-1931012557-21