สำนักงานเลขานุการกรม

นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง

เลขานุการกรม

 

ฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวจุฑามาส  อุ่นปุณฑริก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกมล  หมื่นยุทธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเกวลี  อรรถสมุทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

งานบริหารทั่วไป

                                                          -ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเศกสรร  ศึกษาการณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภสินี  ทองอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นายวิศรุต ขาวลิขิต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวมณทิพา นิลถาวรกุลชัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายภัทฤทธิ์  บุญสูง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ฝ่ายคลัง

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาววราภรณ์  รอดไหม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวมนชยา ปานสำราญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนราวรรณ กันเกตุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนิตยา มีเสม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์

นายอภิเดช  บุญสงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวดวงใจ  บุญจวบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววลัยพร  จรดล       

พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
นายนคร เชียงของ

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

 

ลูกจ้างประจำ

น.ส.สุวัฒนา  โรจนประดิษฐ์

พนักงานพิมพ์ ส ๓

นายสมดี นาทองรัตน์

พนักงานบริการ บ ๒

นายชัยพฤกษ์  เรือนก้อน

พนักงานบริการ บ ๒

นางสมควร  อภัยนุช

พนักงานบริการ บ ๒

นายสุรัตน์  ประกอบทอง

พนักงานบริการ บ ๒
 

พนักงานราชการ

นางทิพอำภรณ์  เป็นสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรุจิเรข  กิมประพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายนิติเทพ  นิ่มอนงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกุลนิษฐ์ ชูเมือง

พนักงานบริหารงานทั่วไป (ประจำชั้น ๒)

นางสาวทิพย์ภาภรณ์ ร้ายเภท

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวศุภาวดี  เมฆแดง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวประวีณา  จั่นนพรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสิรินัสดา สุขจริง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกตัญญุตา  มณีพงศ์

นักประชาสัมพันธ์

นายพิษณุ  ฉิมน้อย

พนักงานบริการในห้องสมุด

นางสาวพัฒนา  เครือแตง

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวปราณี  ศรีงาม

นักประชาสัมพันธ์

นายพีระยศ  จันทร์พลับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเอกลักษณ์  พรหมชาติ

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกลักษณ์  พรหมชาติ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววิภา  รุ่งเรือง

พนักงานทำความสะอาด

นางกนกวรรณ  ปานเสน

พนักงานทำความสะอาด

นายคมสันต์  เทพทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายฉัตรชัย  ชูขันทอ

พนักงานขับรถยนต์