logo

สำนักงานเลขานุการกรม

                     -ว่าง-

เลขานุการกรม

 

ฝ่ายแผนและประเมินผล

นางสาวจุฑามาส  อุ่นปุณฑริก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกมล  หมื่นยุทธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศิรินทิพย์  แสงมิ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

งานบริหารทั่วไป

นางรัชนีวรรณ  ละออ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเศกสรร  ศึกษาการณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณิชาต์ ปราบมนตรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นายวิศรุต ขาวลิขิต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                               -ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวมณทิพา นิลถาวรกุลชัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกังสดาล อนุพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

ฝ่ายคลัง

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นางสาววราภรณ์  รอดไหม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวมนชยา ปานสำราญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนราวรรณ กันเกตุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนิตยา มีเสม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์

นายอภิเดช  บุญสงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

                                 -ว่าง-

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววลัยพร  จรดล       

พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
นายนคร เชียงของ

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

 

ลูกจ้างประจำ

น.ส.สุวัฒนา  โรจนประดิษฐ์

พนักงานพิมพ์ ส ๓

นายจิรโรจน์  พัฒนมงคลพงศ์

พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

นายสมดี  นาทองรัตน์

พนักงานบริการ บ ๒

นายชัยพฤกษ์  เรือนก้อน

พนักงานบริการ บ ๒

นางสมควร  อภัยนุช

พนักงานบริการ บ ๒

นายสุรัตน์  ประกอบทอง

พนักงานบริการ บ ๒

 

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกุลนิษฐ์ ชูเมือง

พนักงานบริหารงานทั่วไป (ประจำชั้น ๒)

นางสาวทิพย์ภาภรณ์ ร้ายเภท

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวศุภาวดี เมฆแดง

พนักงานธรุการ ประจำฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นายพิษณุ ฉิมน้อย

พนักงานให้บริการงานห้องสมุด

นางสาววราภรณ์ บุญจันทร์

พนักงานบริการทั่วไป (ประจำชั้น ๕)

นางสาวพัฒนา เครือแตง

พนักงานบริการทั่วไป (ประจำชั้น ๔)

นางสาวดารารัตน์ แดงชม

พนักงานบริการทั่วไป (ประจำชั้น ๓)

นางสาววชิรารัตน์ อุดมศักดิ์

พนักงานจัดการงานทั่วไป (ประจำชั้น ๒)

นายเอกลักษณ์  พรหมชาติ

พนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานราชการ

นางทิพอำภรณ์  เป็นสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรุจิเรข  กิมประพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายนิติเทพ  นิ่มอนงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์