logo

รายการข้อมูล

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
การประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันพิษวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
การประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
ขอเชิญผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ ร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทุกท่าน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ในการตรวจประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถคลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม
ได้ที่ >> https://itas.nacc.go.th/go/eit/y1rshm หรือสแกน QR Code
“ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตอบ”


วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และสัปดาห์หนังสือนานนาชาติ ครั้งที่ 19วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔