วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

 ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยเข้าร่วมการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สิทธิเข้ารับการอบรมดำเนินการดังนี้ 

 ๑.แจ้งการยืนยันสิทธิในการเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผ่านทางลิงค์ดังต่อไปนี้ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7rCp2EVtzl55d_CZb9C3KwhzkioH0ZMCndjIDWZM4zGTx-Q/viewform?usp=sharing


๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมส่งเสริมครูประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๗ " โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นหมายเลขลำดับผู้เข้าร่วมที่แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อนามสกุลจริง เช่น ๐๑๒ บัณฑิต สร้างสรรค์ เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกช่องทางดูข่าวทั้งหมด