วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "ชีวิตชีวาภาษาไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน" ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการเสวนาทางวิชาการและการมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดและการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้มีนักเรียนเข้ารับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประกอบด้วย

    ๑. นักเรียนที่ชนะการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” แบ่งเป็นการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เด็กชายสิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เด็กชายฐิติภพ ไชยสีหา โรงเรียนบ้านหนองปรือ จังหวัดชลบุรี และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เด็กหญิงวิภาวี  คีรีญา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ จังหวัดตาก,  การประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงจิราพร  ยะทิมา โรงเรียนบ้านแม่อาง จังหวัดลำปาง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เด็กชายปองคุณ จี้ขาว โรงเรียนบ้านแม่เทย จังหวัดลำพูน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุ่มปี โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่การประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงปริญญ์  สมบัติวิทยกิจ  โรงเรียนอมตวิทยา  จังหวัดขอนแก่น  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายกิตติคุณ  ภาวจันทึก  โรงเรียนบ้านลอมคอม  จังหวัดขอนแก่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เด็กชายปองคุณ  โพธิ์ทิพย์วงษ์  โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี  จังหวัดชัยภูมิ  และการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคใต้ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงยุวรัตน์  ศรีชู  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  จังหวัดพัทลุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายเรวัตร  พรมทองแก้ว  โรงเรียนวัดท้ายโนต  จังหวัดนครศรีธรรมราช และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชายธณกร  สารมาศ  โรงเรียนบ้านปากเชียร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ๒. นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงเฌอฟ้า  เลอธนโชติ  โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศูนย์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชายชิษนุ  ซื่อตรงสุวรรณ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ จังหวัดสมุทรปราการ

    ๓. นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงศุภรัตน์  นามนิตย์  โรงเรียนบ้านยาง จังหวัดศรีสะเกษ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงชลธิชา  ดวงจิตร โรงเรียนบรรจงรักษ์ จังหวัดลพบุรี  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงณัฐกานต์ ปรางอ่อน โรงเรียนบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ ในช่วงก่อนพิธีมอบรางวัล มีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "ชีวิตชีวาภาษาไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน"  วิทยากรประกอบด้วย ๑. ดร.นิตยา  กาญจนะวรรณ (ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย) ๒. นางสาวชนัญญา เตชจักรเสมา (วิว Point of View) โดยมี ผศ.ดังกมล  ณ ป้อมเพชร เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนาดูข่าวทั้งหมด