วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
งานมอบรางวัลเชิดชูปูชนียบุคคล-ผู้ใช้ภาษาไทย-ภาษาไทยถิ่นดีเด่น-ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ กรรมการวิชาการ  นายชะเอม แก้วคล้าย กรรมการวิชาการ และนางพจนีย์ เพ็งเปลี่ยน  กรรมการวิชาการ ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูปูชนียบุคคล-ผู้ใช้ภาษาไทย-ภาษาไทยถิ่นดีเด่น-ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ของกระทรวงวัฒนธรรม จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ และนายชะเอม แก้วคล้าย ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ส่วนนางพจนีย์ เพ็งเปลี่ยน ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ดูข่าวทั้งหมด