วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ยุคเอไอได้มาถึงแล้ว ประเทศไทยพร้อมรับมือไหม?”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. สำนักวิทยาศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสภาร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ยุคเอไอได้มาถึงแล้ว ประเทศไทยพร้อมรับมือไหม?” ขึ้น . ห้องประชุม ๘๐๑ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ซึ่งในงานมีการบรรยายเรื่อง “AI for Everyone: Demystifying the Future - เอไอสำหรับทุกคน อนาคตที่กระจ่างแจ้ง  การบรรยายเรื่อง “Generative AI: Potentials and Issues - Generative AI - ศักยภาพและประเด็น  การบรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้เอไอ - จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ และการเสวนา เรื่อง ความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับโลกยุคปัญญาประดิษฐ์”ดูข่าวทั้งหมด