วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค (รุ่นที่ ๒)

    เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค (รุ่นที่ ๒) เพื่อเป็นการต่อยอดของความรู้บุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ และเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีนายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ในงานทั้ง ๓ วัน มีการอภิปราย เรื่อง “สอนประวัติศาสตร์อย่างไรให้สนุก” การบรรยายและนำชม เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยจากหลักฐานทางศิลปกรรม” การบรรยาย เรื่อง หลักการพื้นฐานสำหรับงานอินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบในการจัดทำสื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์ พร้อมฝึกปฏิบัติการการสกัดข้อมูลวิชาประวัติศาสตร์และการออกแบบร่างอินโฟกราฟิก การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำสื่อการสอนให้น่าสนใจอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยการใช้เครื่องมือเบื้องต้นในการจัดการกับข้อความ การวาดภาพ และลงสี จนถึงการวาดภาพและลงสีด้วยเครื่องมือขั้นสูง การบรรยาย เรื่อง การนำภาพจากคลังภาพออนไลน์มาปรับแก้ไขและการจัดองค์ประกอบภาพอินโฟกราฟิกในการทำสื่อการสอนได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม และฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลวิชาประวัติศาสตร์จัดทำอินโฟกราฟิกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ Export ไฟล์เพื่อเผยแพร่งานอินโฟกราฟิก และเสนอผลงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๔ คนดูข่าวทั้งหมด