วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๗ หัวข้อเรื่อง "การปรับตัว"

ขอเชิญผู้สนใจส่งเรื่องเข้าประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๗ หัวข้อเรื่อง "การปรับตัว" รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • แบบฟอร์มประวัติผู้ส่งเรื่องเข้าประกวด.PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด