วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566
ผลการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น"

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายศานติ ภักดีคำ
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานตัดสินและประธานมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประกวดมีดังนี้

         รางวัลชนะเลิศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท

เด็กหญิงจิราพร ยะทิมา โรงเรียนบ้านแม่อาง จังหวัดลำปาง

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

เด็กชายปองคุณ จี้ขาว โรงเรียนบ้านแม่เทย จังหวัดลำพูน

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ จุ่มปี โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่

         รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

เด็กหญิงกนิษฐา อีนดา โรงเรียนสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่

เด็กหญิงบุศราภร ชูเวช โรงเรียนบ้านปรางค์ จังหวัดน่าน

เด็กหญิงพิชญา ธิจีน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๔๖) จังหวัดแพร่

เด็กชายภควัต ปันใจดี โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่

เด็กหญิงลภัสรดา บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เด็กหญิงหทัยชนก โกฏสืบ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู จังหวัดเชียงราย

เด็กหญิงอาภาพิชญ์ แขกเสนา โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย จังหวัดลำพูนดูข่าวทั้งหมด