วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ผลการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น"

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการ
รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานตัดสินและประธานมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการประกวดมีดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาทเด็กชายสิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

เด็กชายฐิติภพ ไชยสีหา โรงเรียนบ้านหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท

เด็กหญิงวิภาวี คีรีญา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ จังหวัดตาก

          รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

เด็กชายกฤษฎ์หิรัญ พงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี

เด็กหญิงณัฎฐกมล พินิจกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ ๕๒ จังหวัดอุทัยธานี

เด็กหญิงนัซมี ดือมาลี โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลย์สงเคราะห์) จังหวัดสระบุรี

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวใบ โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จังหวัดสระบุรี

เด็กหญิงพิมลพรรณ แก่นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) จังหวัดนครสวรรค์

เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ แก้วเกตุรัตนกุล โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์

เด็กชายวิภูเมธ การวิทยี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรีดูข่าวทั้งหมด