วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง บทบาทของสหวิทยาการกับความมั่นคงในชีวิตของสังคมไทย

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดการประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง บทบาทของสหวิทยาการกับความมั่นคงในชีวิตของสังคมไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ

นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ในงานช่วงเช้ามีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้” และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ความรุนแรงในสังคมจากผู้ใช้อาวุธและการแก้ไขปัญหาแบบสหวิทยาการ” ส่วนช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มประชุม ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑  เรื่อง การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรง” กลุ่มที่ ๒  เรื่อง จิตวิทยามวลชนกับการแก้ปัญหาสังคม” กลุ่มที่ ๓  เรื่อง ความเพียงพอของการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน” และกลุ่มที่ ๔  เรื่อง ปัญหาการจัดการด้านการศึกษากับสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบัน

          การประชุมวิชาการ เนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง บทบาทของสหวิทยาการกับความมั่นคงในชีวิตของสังคมไทย” นี้ นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้หารือและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศด้วยการวิจัยแบบสหวิทยาการ แล้ว ยังเป็นการฉลองวันครบรอบที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ทรงรับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิชาการเชิงบูรณาการและก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคตต่อไป ซึ่งนอกจากจะจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ ZOOM Cloud Meeting แล้วยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ facebook ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ผู้ที่สนใจติดตามรับชอบด้วยดูข่าวทั้งหมด