วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาดูข่าวทั้งหมด