วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือก

กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้ เสร็จสิ้นแล้วนั้น  


สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

๑. เด็กชายกฤษกร  วาโย  โรงเรียนบ้านระหว่างควน  จังหวัดพัทลุง

๒. เด็กชายทิวากร  เทพทวี  โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส จังหวัดตรัง

๓. เด็กชายธณกร  สารมาศ  โรงเรียนบ้านปากเชียร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. เด็กชายธีรภัทร์  ฐิตะฐาน  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม จังหวัดชุมพร

๕. เด็กหญิงภัคญาดา  อาญา  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นวลนิ่ม  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

๗. เด็กหญิงยุวรัตน์  ศรีชู  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  จังหวัดพัทลุง

๘. เด็กชายเรวัตร  พรมทองแก้ว โรงเรียนวัดท้ายโนต จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙. เด็กหญิงวันวิสา  คงชิต  โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง  จังหวัดสงขลา

๑๐. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ขาว  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องปรมี ชั้น ๓ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย 

โทร. ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น.PDF
  • กำหนดการ การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น".PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด