วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ (รอบคัดเลือก)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ เสร็จสิ้นแล้วนั้น  


สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

๑. เด็กหญิงกนิษฐา  อีนดา  โรงเรียนสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่

๒. เด็กหญิงจิราพร  ยะทิมา  โรงเรียนบ้านแม่อาง   จังหวัดลำปาง

๓. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุ่มปี  โรงเรียนสันป่าตอง  (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 

๔. เด็กหญิงบุศราภร  ชูเวช  โรงเรียนบ้านปรางค์  จังหวัดน่าน

๕. เด็กชายปองคุณ  จี้ขาว  โรงเรียนบ้านแม่เทย  จังหวัดลำพูน

๖. เด็กหญิงพิชญา  ธิจีน  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๔๖)  จังหวัดแพร่

๗. เด็กชายภควัต  ปันใจดี โรงเรียนบ้านไร่  จังหวัดเชียงใหม่

๘. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเกตุ  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

๙. เด็กหญิงหทัยชนก  โกฏสืบ  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู  จังหวัดเชียงราย

๑๐. เด็กหญิงอาภาพิชญ์  แขกเสนา  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย  จังหวัดลำพูน


 นักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 

ริเวอร์ไซด์ โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่


อนึ่ง นักเรียนผู้เข้าประกวดอีก ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

๑. กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

๒. กลุ่มภาคอีสาน 

๓. กลุ่มภาคใต้

ประกาศผลรอบคัดเลือกไม่เกินวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย 

โทร. ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘ดูข่าวทั้งหมด