วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานราชบัณฑิตยสภารับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภา กับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (EFEO)

นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภากับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ
ซึ่งได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมี
ดร.เกรกอรี่  คูริลสกี้ หัวหน้าสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ
ศูนย์กรุงเทพฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นพยานรับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประวัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงานในด้านต่าง
ๆ เช่น
การแลกเปลี่ยนงานวิจัยและแผนการศึกษา  การเแลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  การร่วมจัดการประชุม นิทรรศการ เสวนา
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การร่วมดำเนินงานวิจัยและการฝึกอบรม  การให้ความร่วมมือด้านการศึกษาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ดูข่าวทั้งหมด