วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการรักษาราชการเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

และนายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี นางนฤมล กรีพร

ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และนายเทพชัย   ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย 

ข้อตกลงและขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย

๑. ร่วมพัฒนาการเผยแพร่การใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม การส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น และการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชน และประชาชน ตลอดจนงานวิชาการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

๒. ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกัน สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้สามารถนำไปใช้กับเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการการประชุม ระบบสนับสนุนงานบริหาร และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานทั้งปวงของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๔. ร่วมกันจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้

๕. แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนาระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และ

๖. ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายโดยการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ถ้ามี) และ/หรือบุคลากรระหว่างกัน ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีผลบังคับใช้กำหนดระยะเวลาความร่วมมือ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงคือตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๗๐ และอาจตกลงขยายระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ออกไปได้ตามความเหมาะสมด้วยดูข่าวทั้งหมด