วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ขอแจ้งชื่อบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากกลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน

                   ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วม การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นั้น


บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว จึงขอแจ้งชื่อบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากกลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓  จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้  
สำหรับสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคอื่น ๆ ของประเทศ มีกำหนดการอบรมฯ ดังนี้


รุ่นที่ ๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ที่มีชื่อเข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ ขอให้ดำเนินการดังนี้ 


 ๑. ตรวจสอบอีเมลของท่านหากไม่พบอีเมลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกล่อง "อีเมลขยะ" หรือไม่


 ๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมครูประวัติศาสตร์ภาคใต้" โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อจริง เช่น ๐๑๒ บัณฑิต เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่งดูข่าวทั้งหมด