logo
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น ในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๔๐ ปี”

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นปีที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้สถาปนาครบรอบ ๒๔๐ ปี  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการทางภาษาในสมัยรัตนโกสินทร์ สถานะและความดำรงอยู่ของภาษาไทยและภาษาถิ่นในปัจจุบัน รวมถึงอนาคตของภาษาไทยและภาษาถิ่นว่าจะมีความเป็นไปอย่างไร


สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕  ในหัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น ในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๔๐ ปี”  ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   ณ ห้องแคทลียา  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร โดยมีการเสวนาทางวิชาการในประเด็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของภาษาไทย ในระยะเวลานับแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  โดยวิทยากรได้แก่ ดร.นิตยา  กาญจนะวรรณ  ราชบัณฑิต  และรองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

 

กิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ให้แก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่  

๑. กิจกรรมการพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   


๒. กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ทักษะการอ่านออกเสียง ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย    


๓. กิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดลายมือของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ  ภักดีคำ  รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา  ได้กล่าวเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมในเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕  ว่าเป็นกิจกรรมที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ความสำคัญและดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว  ในปีนี้เป็นปีที่มีวาระสำคัญ ๒ วาระคือ เป็นปีครบรอบ ๖๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งคือเป็นปีครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๔๐ ปี อีกด้วย  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดกิจกรรมที่ประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ และการมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญให้แก่เยาวชนผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นอนาคตที่จะทำให้ภาษาไทยเจริญงอกงามต่อไป


ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ยังถ่ายทอดสดบรรยากาศ การเสวนา และมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ทั้งภาพและเสียงผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง ๔ ภูมิภาค ภาคกลาง ม.ก. บางเขน AM ๑๑๐๗ kHz. ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่ AM ๖๑๒ kHz. ภาคอีสาน ม.ก.ขอนแก่น AM ๑๓๑๔ kHz. และภาคใต้ ม.ก.สงขลา  AM ๑๒๖๙ kHz.   และทางสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.radio.ku.ac.th, Facebook Live  : สถานีวิทยุ ม.ก. และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา, Youtube  Live : kuradiothailand,  Mobile Application  ทั้งระบบ Android / iOS ค้นหาคำว่า สถานีวิทยุ ม.ก.ดูข่าวทั้งหมด