วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Reserch Expo 2021)

เมื่อวันศุกร์ที่
๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายศานติ  ภักดีคำ
รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
๒๕๖๔
(Thailand Reserch Expo 2021) ที่สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) จัดขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์
นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานฯ ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคการประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหัวข้อการประชุมเฉพาะเรื่อง
สถานการณ์โควิด ๑๙ ในประเทศไทย :
มุมมองของคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ซึ่งมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ  วัชรดุล ประธานกรรมการฯ  ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม  อรุณศรีมรกต เป็นวิทยากร และนายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์ เป็นพิธีกรดูข่าวทั้งหมด