logo
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 17-18  ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และนำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปจัดโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จัดที่โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เป็นการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  ช่วงบ่ายมีการบรรยายความรู้เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม โดย นางสาวอารี  พลดี  เลขานุการกรม และกลุ่มงานป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่วงเย็นมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทีมงานเพื่อนำไปสู่การทำงานเป็นทีม 

ส่วนกิจกรรมวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เดินทางไปศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาหลักการจัดการพื้นที่ภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฐานคนรักษ์สุขภาพ และกิจกรรมฐานขยะทองคำ
ดูข่าวทั้งหมด