วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗-วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาแก่ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย ให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ มีแนวคิดในการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยมีครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมการอบรมฯ
การอบรมฯ ทั้ง ๒ วัน มีการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์ทางภาษาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เรื่อง “ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการสื่อสาร”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์ เรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ


ดูข่าวทั้งหมด