วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ละครชาตรี : ภาษาและวัฒนธรรมไทยในอนาคต” ในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักศิลปกรรมร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ละครชาตรี : ภาษาและวัฒนธรรมไทยในอนาคต” ในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม ณ ห้องประชุมเทพสโมสร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง โดยศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยช่วงเช้ามีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ละครชาตรี : ภาษาและวัฒนธรรมไทยในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา และการอภิปรายเรื่อง “ละครชาตรีกับความอยู่รอดในสังคมไทย” โดยมี ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต, ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา ภาคีสมาชิก, ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาคีสมาชิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง เป็นผู้อภิปราย และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
ช่วงบ่ายมีการอภิปรายเรื่อง “อาชีพการแสดงละครชาตรี” พร้อมทั้งสาธิตการแสดงประกอบการอภิปราย โดยนักแสดงละครชาตรี “คณะชราชาตรี” จากอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑๓๕ คน มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ซึ่งมีผู้รับชมในวันดังกล่าว ๒,๔๐๐ ครั้ง มีผู้เข้าถึง ๗,๗๘๘ คน


ดูข่าวทั้งหมด