วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
การบรรยายเรื่อง “การวิจัยแบบสหวิทยาการเป็นทางออกของประเทศไทย (The Interdisciplinary Research is a solution for Thailand)”

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ครั้งที่ ๑๔ โดยคณะกรรมการสหวิทยาการฯ ประกอบด้วย นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ พลเอก ดร.วสุ ชนะรัตน์ รศ. ดร.สยาม อรุณศรีมรกต และ ดร.คุณากร เพชรคง ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิจัยแบบสหวิทยาการเป็นทางออกของประเทศไทย (The Interdisciplinary Research is a solution for Thailand)”

ดูข่าวทั้งหมด