logo
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักศิลปกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐

โครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องแกรนด์บอลรูมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี


ภาคเช้า การอภิปรายเรื่อง “ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐ : นาฏศิลป์ ดนตรี
โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก นายชนก สาคริก และ ศ. ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
เป็นวิทยากรร่วมกันอภิปราย (ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย)


ภาคบ่าย การอภิปรายเรื่อง “ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐ : ทัศนศิลป์ สถาปัตย์
โดย ศ.วิบูลย์  ลี้สุวรรณ  นายสนั่น  รัตนะ  ศ.เดชา  บุญค้ำ  และ ศ. ดร.ศิริวรรณ   ศิลาพัชรนันท์
เป็นวิทยากรร่วมกันอภิปราย (ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย)ดูข่าวทั้งหมด