logo
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ

โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙


เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ


เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดงาน มีกำหนดการดังนี้


ภาคเช้า  การบรรยายเรื่อง “บทบาทของราชบัณฑิตกับยุทธศาสตร์ชาติ” โดย ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา


การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ความสำคัญและการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ” โดย ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


การอภิปรายเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไปสู่การปฏิบัติ” โดย รศ. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร  ศ. ดร.ศักดา ธนิตกุล  รศ. ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  ศ. ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นวิทยากรร่วมกันอภิปราย  (ศ. ดร.วรเดช จันทรศร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย)


ภาคบ่าย การอภิปรายกลุ่มย่อย ๗ กลุ่ม เรื่อง หัวข้อและคำถามหลักในการวิจัยแบบสหวิทยาการในด้านต่าง ๆ   และนำเสนอสรุปการอภิปรายกลุ่มย่อยโดยผู้แทนกลุ่มย่อยทั้ง ๗ กลุ่ม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 9
  • เอกสารการอภิปรายเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  • ดูข่าวทั้งหมด