วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของราชบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๖๓

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของราชบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ : แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในบทบาทและการให้บริการของราชบัณฑิตยสภาของผู้รับบริการ เพื่อนำผลที่ได้ไปเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงบทบาทและการให้บริการของราชบัณฑิตยสภาให้ตรงกับความต้องการของผู้รับให้มากยิ่งขึ้น

ผู้ตอบแบบสำรวจจะได้รับหนังสือพจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะจัดส่งหนังสือหลังปิดตอบแบบสำรวจ

ตอบแบบสำรวจได้ที่ : ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของราชบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๖๓ดูข่าวทั้งหมด