วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นประธานการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นประธานการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยมีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

    ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสำนักสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  และรับทราบกิจกรรมที่สมาชิกของสำนักได้ดำเนินการและรายงานในที่ประชุม  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากนายกสมาคมนานาชาติส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (International Association for the Future STEM Workforce : IAFSW) ให้เป็นวิทยากรอบรมครูและผู้ปกครองในหัวข้อ “Grit Resilience เครื่องมือสำคัญสำหรับครูและผู้ปกครองที่จะนำพานักเรียนไปสู่ความสำเร็จ”  นายกฤษฎา บุณยสมิต ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่  ได้รับเชิญจากกรมบัญชีกลาง ให้บันทึกเทปบรรยายวิชาการในหัวข้อ “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการพัสดุ” และหัวข้อ “การจัดทำบันทึกข้อตกลงและสัญญา” ในโครงการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และปรับปรุงระบบด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (e-CPP) และนายวิรไท สันติประภพ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “ตอบโจทย์สังคมไทยด้วยหลักคิดองค์กรกรรมณีย์” ในงานวิชาการเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งบรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง ชาวสยามในประเทศมาเลเซียกับสถานะภูมิบุตร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ภาคีสมาชิก สาขาวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค ประเภทวิชาภูมิศาสตร์