วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566
นายกราชบัณฑิตยสภาได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของ International Union of Academies (IUA)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของ International Union of Academies (IUA) ในการประชุมสมัชชาใหญ่ (General Assembly) ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ ๓-วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี 

International Union of Academies (IUA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๑๙๑๙) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นองค์การระดับโลกด้านการศึกษา ที่มีสมาชิกเป็นหน่วยงานทางการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติมากกว่า ๑๐๐ หน่วยงาน จาก ๖๓ ประเทศ รวมถึงราชบัณฑิตยสภาจากประเทศไทย มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการวิจัยระดับนานาชาติร่วมกันในหมู่สมาชิก 

การได้รับเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ รวมทั้งเป็นนิมิตหมายอันดีที่ตัวแทนจากประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์การระดับโลก อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มากขึ้นในอนาคต