วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง ขยายเวลาส่งต้นฉบับ "การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๗"